שיעור 13 - אינפרה אדום

ברוכים הבאים לשיעור!

השיעור מורכב מסדרה של סרטונים, צפו בהם לפי הסדר.

תהנו 🙂

חלק 1: הקדמה

חלק 2: חיישן אינפרה אדום

העתיקו את הקוד מקופסה זו:

/*
 * IRremote: IRrecvDemo - demonstrates receiving IR codes with IRrecv
 * An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
 * Version 0.1 July, 2009
 * Copyright 2009 Ken Shirriff
 * http://arcfn.com
 */

#include <IRremote.h>

int RECV_PIN = 11;

IRrecv irrecv(RECV_PIN);

decode_results results;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 // In case the interrupt driver crashes on setup, give a clue
 // to the user what's going on.
 Serial.println("Enabling IRin");
 irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
 Serial.println("Enabled IRin");
}

void loop() {
 if (irrecv.decode(&results)) {
  Serial.println(results.value, HEX);
  irrecv.resume(); // Receive the next value
 }
 delay(100);
} 

חלק 3: לד אינפרה אדום

העתיקו את הקוד מקופסה זו:

/*
 * IRremote: IRsendDemo - demonstrates sending IR codes with IRsend
 * An IR LED must be connected to Arduino PWM pin 3.
 * Version 0.1 July, 2009
 * Copyright 2009 Ken Shirriff
 * http://arcfn.com
 */


#include <IRremote.h>

IRsend irsend;

void setup()
{
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < 3; i++) 
  {
    irsend.sendSony(0x9999, 16);
    delay(40);
  }
  delay(1000); //5 second delay between each signal burst
}
 

חלק 4: מונה הקפות

הקוד שעברתי עליו בסרטון:

#include <IRremote.h>
 
IRsend irsend;
 
void setup()
{
  pinMode(0, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);
 
}
  
 
void loop() {
 
 for (int j = 0; j < 51; j++)
 {
 
  for (int i = 0; i < 1; i++) {
   //read code type pins
   int code_type1 = digitalRead(3);
   int code_type2 = digitalRead(4);
   if ((code_type1==1)&&(code_type2==1))
    irsend.sendSony(0x9999, 16);
   if ((code_type1==0)&&(code_type2==0))
    irsend.sendSony(0x8888, 16);
   if ((code_type1==1)&&(code_type2==0))
    irsend.sendSony(0x7777, 16);
   if ((code_type1==0)&&(code_type2==1))
    irsend.sendSony(0x6666, 16);
  }
  
  if (j%50==0)
  {
    digitalWrite(0, HIGH);
    delay(20);            // wait
    digitalWrite(0, LOW);
  }  
  else
    delay(20);            // wait
 
 }
}
 

חלק 5: הפעלת החיישן של פליירו

חלק 6: שליטה בפליירו על ידי אור

חלק 7: פתרון המשימה

פתרון המשימה:

/*
 * IRremoteESP8266: IRrecvDemo - demonstrates receiving IR codes with IRrecv
 * This is very simple teaching code to show you how to use the library.
 * If you are trying to decode your Infra-Red remote(s) for later replay,
 * use the IRrecvDumpV2.ino (or later) example code instead of this.
 * An IR detector/demodulator must be connected to the input kRecvPin.
 * Copyright 2009 Ken Shirriff, http://arcfn.com
 * Example circuit diagram:
 * https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/wiki#ir-receiving
 * Changes:
 *  Version 0.2 June, 2017
 *   Changed GPIO pin to the same as other examples.
 *   Used our own method for printing a uint64_t.
 *   Changed the baud rate to 115200.
 *  Version 0.1 Sept, 2015
 *   Based on Ken Shirriff's IrsendDemo Version 0.1 July, 2009
 */

#include <Arduino.h>
#include <IRremoteESP8266.h>
#include <IRrecv.h>
#include <IRutils.h>

#define MOTOR_PIN_AI1 5
#define MOTOR_PIN_AI2 2
#define MOTOR_PIN_SPEED 4

#define SPEED_CHANNEL 5
#define PWM_FREQ 20000
#define SPEED_RESOLUTION 8

//ESP32Servo
#include <ESP32Servo.h>
Servo myservo;
#define SERVO_PIN 32// An IR detector/demodulator is connected to GPIO pin 14(D5 on a NodeMCU
// board).
// Note: GPIO 16 won't work on the ESP8266 as it does not have interrupts.
const uint16_t kRecvPin = 34;

IRrecv irrecv(kRecvPin);

decode_results results;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
 while (!Serial) // Wait for the serial connection to be establised.
  delay(50);
 Serial.println();
 Serial.print("IRrecvDemo is now running and waiting for IR message on Pin ");
 Serial.println(kRecvPin);

 //Motor Setup
 pinMode(MOTOR_PIN_AI1, OUTPUT);
 pinMode(MOTOR_PIN_AI2, OUTPUT);
 ledcSetup(SPEED_CHANNEL, PWM_FREQ, SPEED_RESOLUTION);
 ledcAttachPin(MOTOR_PIN_SPEED, SPEED_CHANNEL);

 //Servo Setup
 myservo.setPeriodHertz(50);
 myservo.attach(SERVO_PIN, 500, 2400);
 myservo.write(90);
}

void loop() {
 if (irrecv.decode(&results)) {
  // print() & println() can't handle printing long longs. (uint64_t)
  // serialPrintUint64(results.value, HEX);
  
  if (results.value == 0X9999)
  {
   Serial.println("Yes! we got 9999");
   
   //Drive forward
   digitalWrite(MOTOR_PIN_AI1, LOW);
   digitalWrite(MOTOR_PIN_AI2, HIGH);
   //set speed
   ledcWrite(SPEED_CHANNEL, 50);
   
   delay(1000);
   
   //Stop
   digitalWrite(MOTOR_PIN_AI1, LOW);
   digitalWrite(MOTOR_PIN_AI2, LOW);
  }
  if (results.value == 0X8888)
  {
   Serial.println("Yes! we got 8888");
   //Drive backward
   digitalWrite(MOTOR_PIN_AI1, HIGH);
   digitalWrite(MOTOR_PIN_AI2, LOW);
   //set speed
   ledcWrite(SPEED_CHANNEL, 50);  
   delay(1000);
   //Stop
   digitalWrite(MOTOR_PIN_AI1, LOW);
   digitalWrite(MOTOR_PIN_AI2, LOW); 
  }
  if (results.value == 0X7777)
  {
   Serial.println("Yes! we got 7777");
   //Move servo to 70
   myservo.write(70);
   
  }
  if (results.value == 0X6666)
  {
   Serial.println("Yes! we got 6666");
   //Move servo to 110
   myservo.write(110);
   
  }

  irrecv.resume(); // Receive the next value
 }
 delay(5);
}