שיעור 14 - תקשורת רדיו

ברוכים הבאים לשיעור!

השיעור מורכב מסדרה של סרטונים, צפו בהם לפי הסדר.

תהנו 🙂

חלק 1: הקדמה

חלק 2: קבלת הודעות בשלט

העתיקו את הקוד מקופסה זו:

/*
* Arduino Wireless Communication Tutorial
*    Example 1 - Receiver Code
*        
* by Dejan Nedelkovski, www.HowToMechatronics.com
* 
* Library: TMRh20/RF24, https://github.com/tmrh20/RF24/
*/
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(4, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00001";
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.startListening();
 Serial.println("Listening");
}
void loop() {
 if (radio.available()) {
  char text[32] = "";
  radio.read(&text, sizeof(text));
  Serial.println(text);
 }
} 

חלק 3: שליחת הודעות מפליירו

העתיקו את הקוד מקופסה זו:

#include <SPI.h>
#include "RF24.h"

extern RF24 radio;
RF24 radio(26,25);
byte address[6] = "00001";
char text[17];

void setup() {
 radio.begin();
 radio.openWritingPipe(address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.stopListening();
}

void loop() {
 char text[] = "Hello";
 radio.write(&text, sizeof(text));
 delay(1000);
} 

חלק 4: הדפסת הודעות על המסך

הקוד הסופי בסרטון:

/*
* Arduino Wireless Communication Tutorial
*    Example 1 - Receiver Code
*        
* by Dejan Nedelkovski, www.HowToMechatronics.com
*
* Library: TMRh20/RF24, https://github.com/tmrh20/RF24/
*/
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(4, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00001";

//LCD
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // If 0x27 is not working use 0x3Fvoid setup() {
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.startListening();
 Serial.println("Listening");
 lcd.init();
 // Print a message to the LCD.
 lcd.backlight();

}
void loop() {
 if (radio.available()) {
  char text[32] = "";
  radio.read(&text, sizeof(text));
  Serial.println(text);
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print(text);
 }
}
 

חלק 5: הוספת הודעות

קוד שליחת הודעה בודדת:

#include <SPI.h>
#include "RF24.h"

extern RF24 radio;
RF24 radio(26,25);
byte address[6] = "00001";
char text[17];

void setup() {
 radio.begin();
 radio.openWritingPipe(address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.stopListening();
}

void loop() {
 char text[] = "Alex";
 radio.write(&text, sizeof(text));
 delay(1000);
 
 //Send another message
 
 
 //Send another message
 
 
} 

חלק 6: שליחת הודעות מהשלט לפליירו

קוד שליחת הודעות על ידי ארדואינו:

/*
* Arduino Wireless Communication Tutorial
*    Example 1 - Receiver Code
*        
* by Dejan Nedelkovski, www.HowToMechatronics.com
*
* Library: TMRh20/RF24, https://github.com/tmrh20/RF24/
*/
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(4, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00001";

//LCD
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // If 0x27 is not working use 0x3Fvoid setup() {
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 //radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.openWritingPipe(address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.stopListening();
 Serial.println("Sending");

}
void loop() {
 /*
 if (radio.available()) {
  char text[32] = "";
  radio.read(&text, sizeof(text));
  Serial.println(text);
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("Alex");
 }
 */
 char text[] = "1";
 radio.write(&text, sizeof(text));
 delay(1000);
 // Send another message
 char text2[] = "2";
 radio.write(&text2, sizeof(text2));
 delay(1000);
 // Send another message
 char text3[] = "3";
 radio.write(&text3, sizeof(text3));
 delay(1000);
} 

קוד קבלת הודעות על ידי ESP32:

#include <SPI.h>
#include "RF24.h"

extern RF24 radio;
RF24 radio(26,25);
byte address[6] = "00001";
char text[17];

void setup() {
 radio.begin();
 //radio.openWritingPipe(address);
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.startListening();
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 if (radio.available())
 {
   char text[32];
   radio.read(&text, sizeof(text));
   Serial.println(text);
 }
 
} 

חלק 7: בונוס

פתרון המשימה:

//FastLED
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 16
#define DATA_PIN 33
CRGB leds[NUM_LEDS];

#include <SPI.h>
#include "RF24.h"

extern RF24 radio;
RF24 radio(26,25);
byte address[6] = "00001";
char text[17];

void setup() {
 //FastLED setup
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 
 radio.begin();
 //radio.openWritingPipe(address);
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.startListening();
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 if (radio.available())
 {
   radio.read(&text, sizeof(text));
   Serial.println(text);
   if (text[0]=='1')
   {
    // paint red
    for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
     leds[i] = CRGB::Red;
    FastLED.show();
   }
   if (text[0]=='2')
   {
    // paint blue
    for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
     leds[i] = CRGB::Blue;
    FastLED.show();
   }  
   if (text[0]=='3')
   {
    // paint green
    for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
     leds[i] = CRGB::Green;    
   }   
 }
 
}