שיעור 16 - רמזור ומחסום

ברוכים הבאים לשיעור!

השיעור מורכב מסדרה של סרטונים, צפו בהם לפי הסדר.

תהנו 🙂

חלק 1: רמזור

//Green -> A0
//Yellow -> A1
//Red -> A2

void setup() {

 pinMode(A0,OUTPUT);
 pinMode(A1,OUTPUT);
 pinMode(A2,OUTPUT);

 // Blink code here
 //Turn on
 digitalWrite(A0,HIGH);
 digitalWrite(A1,HIGH);
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //wait for one second
 
 
 //Turn off


 //wait another second


 //Turn on red
 digitalWrite(A2,HIGH);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

} 

פתרון:

//Green -> A0
//Yellow -> A1
//Red -> A2

void setup() {

 pinMode(A0,OUTPUT);
 pinMode(A1,OUTPUT);
 pinMode(A2,OUTPUT);

 // Blink code here
 //Turn on
 digitalWrite(A0,HIGH);
 digitalWrite(A1,HIGH);
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //wait for one second
 delay(1000);
 
 //Turn off
 digitalWrite(A0,LOW);
 digitalWrite(A1,LOW);
 digitalWrite(A2,LOW);

 //wait another second
 delay(1000);

 //Turn on red
 digitalWrite(A2,HIGH);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

} 

חלק 2: מחסום

//Green -> A0
//Yellow -> A1
//Red -> A2

// Include the Servo library
#include <Servo.h>
// Declare the Servo pin
int servoPin = 9;
// Create a servo object
Servo Servo1;


void setup() {

  // We need to attach the servo to the used pin number
  Servo1.attach(servoPin);
 
 // put your setup code here, to run once:

 pinMode(A0,OUTPUT);
 pinMode(A1,OUTPUT);
 pinMode(A2,OUTPUT);

 // Blink code here"
 //Turn on
 digitalWrite(A0,HIGH);
 digitalWrite(A1,HIGH);
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //wait for one second
 delay(1000);
 

 //Turn off
 digitalWrite(A0,LOW);
 digitalWrite(A1,LOW);
 digitalWrite(A2,LOW);

 //wait another second
 delay(1000);

 //Turn on red
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //Slow open
 for(int i=175;i>80;i--)
 {
  Servo1.write(i);
  delay(50);
 }

}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

} 

חלק 3: חיבור השלט

//Green -> A0
//Yellow -> A1
//Red -> A2

// Include the Servo library
#include <Servo.h>
// Declare the Servo pin
int servoPin = 9;
// Create a servo object
Servo Servo1;

// Radio config
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00003";


void setup() {
 //Radio
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.startListening();
 Serial.println("Listening");

 //Servo Config
 // We need to attach the servo to the used pin number
 Servo1.attach(servoPin);
 
 //Config leds pin
 pinMode(A0,OUTPUT);
 pinMode(A1,OUTPUT);
 pinMode(A2,OUTPUT);

 // Blink Begin
 //Turn on
 digitalWrite(A0,HIGH);
 digitalWrite(A1,HIGH);
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //wait for one second
 delay(1000);

 //Turn off
 digitalWrite(A0,LOW);
 digitalWrite(A1,LOW);
 digitalWrite(A2,LOW);

 //Blink END

 //wait another second
 delay(1000);

 //Turn on red
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //Close the gate
 for(int i=80;i<175;i++)
 {
  Servo1.write(i);
  delay(50);
 }
}

void loop()
{
 // put your main code here, to run repeatedly:
  if (radio.available())
  {
   char text[32] = "";
   radio.read(&text, sizeof(text));
   Serial.println(text);
   if (text[0] == 'S')
   {
    //Slow open
    for(int i=175;i>80;i--)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }
   if (text[0] == 'F')
   {
    //Slow open
    for(int i=80;i<175;i++)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }

   
  }
}