שיעור 17 - מסך לדים

ברוכים הבאים לשיעור!

השיעור מורכב מסדרה של סרטונים, צפו בהם לפי הסדר.

תהנו 🙂

חלק 1: שידור אינפרה אדום

הקוד מסוף השיעור הקודם:

//Green -> A0
//Yellow -> A1
//Red -> A2

// Include the Servo library
#include <Servo.h>
// Declare the Servo pin
int servoPin = 9;
// Create a servo object
Servo Servo1;

// Radio config
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00003";


void setup() {
 //Radio
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.startListening();
 Serial.println("Listening");

 //Servo Config
 // We need to attach the servo to the used pin number
 Servo1.attach(servoPin);
 
 //Config leds pin
 pinMode(A0,OUTPUT);
 pinMode(A1,OUTPUT);
 pinMode(A2,OUTPUT);

 // Blink Begin
 //Turn on
 digitalWrite(A0,HIGH);
 digitalWrite(A1,HIGH);
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //wait for one second
 delay(1000);

 //Turn off
 digitalWrite(A0,LOW);
 digitalWrite(A1,LOW);
 digitalWrite(A2,LOW);

 //Blink END

 //wait another second
 delay(1000);

 //Turn on red
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //Close the gate
 for(int i=80;i<175;i++)
 {
  Servo1.write(i);
  delay(50);
 }
}

void loop()
{
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (radio.available())
  {
   char text[32] = "";
   radio.read(&text, sizeof(text));
   Serial.println(text);
   if (text[0] == 'S')
   {
    //Slow open
    for(int i=175;i>80;i--)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }
   if (text[0] == 'F')
   {
    //Slow open
    for(int i=80;i<175;i++)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }

   
  }
} 

פתרון:

//IR
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;

//Green -> A0
//Yellow -> A1
//Red -> A2

// Include the Servo library
#include <Servo.h>
// Declare the Servo pin
int servoPin = 9;
// Create a servo object
Servo Servo1;

// Radio config
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00003";


void setup() {
 //Radio
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.startListening();
 Serial.println("Listening");

 //Servo Config
 // We need to attach the servo to the used pin number
 Servo1.attach(servoPin);
 
 //Config leds pin
 pinMode(A0,OUTPUT);
 pinMode(A1,OUTPUT);
 pinMode(A2,OUTPUT);

 // Blink Begin
 //Turn on
 digitalWrite(A0,HIGH);
 digitalWrite(A1,HIGH);
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //wait for one second
 delay(1000);

 //Turn off
 digitalWrite(A0,LOW);
 digitalWrite(A1,LOW);
 digitalWrite(A2,LOW);

 //Blink END

 //wait another second
 delay(1000);

 //Turn on red
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //Close the gate
 for(int i=80;i<175;i++)
 {
  Servo1.write(i);
  delay(50);
 }
}

void loop()
{
  //Send IR
  irsend.sendSony(0x9999, 16);
  delay(20);
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (radio.available())
  {
   char text[32] = "";
   radio.read(&text, sizeof(text));
   Serial.println(text);
   if (text[0] == 'S')
   {
    //Slow open
    for(int i=175;i>80;i--)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }
   if (text[0] == 'F')
   {
    //Slow open
    for(int i=80;i<175;i++)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }

   
  }
} 

חלק 2: לדים ומערכים

קוד עם הנחיות לביצוע המשימה:

//IR
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;

//FAST LED
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 64
#define DATA_PIN 5 
CRGB leds[NUM_LEDS];

//Green -> A0
//Yellow -> A1
//Red -> A2

// Include the Servo library
#include <Servo.h>
// Declare the Servo pin
int servoPin = 9;
// Create a servo object
Servo Servo1;

// Radio config
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00003";

void setup() {
 //FastLED
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);


 //Write 1
 leds[1] = CRGB::Green;

 FastLED.show();
 delay(4000);

 //Delete 1 before writing 2
 leds[1] = CRGB::Black;
 
 //Write 2

 FastLED.show();
 delay(4000);

 //Delete 2 before writing 3


 
 //Write 3

 FastLED.show();
 delay(4000); 
 
 //Delete 3


 

  
 //Radio
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.startListening();
 Serial.println("Listening");

 //Servo Config
 // We need to attach the servo to the used pin number
 Servo1.attach(servoPin);
 
 //Config leds pin
 pinMode(A0,OUTPUT);
 pinMode(A1,OUTPUT);
 pinMode(A2,OUTPUT);

 // Blink Begin
 //Turn on
 digitalWrite(A0,HIGH);
 digitalWrite(A1,HIGH);
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //wait for one second
 delay(1000);

 //Turn off
 digitalWrite(A0,LOW);
 digitalWrite(A1,LOW);
 digitalWrite(A2,LOW);

 //Blink END

 //wait another second
 delay(1000);

 //Turn on red
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //Close the gate
 for(int i=80;i<175;i++)
 {
  Servo1.write(i);
  delay(50);
 }
}

void loop()
{
  //Send IR
  irsend.sendSony(0x9999, 16);
  delay(20);
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (radio.available())
  {
   char text[32] = "";
   radio.read(&text, sizeof(text));
   Serial.println(text);
   if (text[0] == 'S')
   {
    //Slow open
    for(int i=175;i>80;i--)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }
   if (text[0] == 'F')
   {
    //Slow open
    for(int i=80;i<175;i++)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }

   
  }
} 

פתרון:

//IR
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;

//FAST LED
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 64
#define DATA_PIN 5 
CRGB leds[NUM_LEDS];

//Green -> A0
//Yellow -> A1
//Red -> A2

// Include the Servo library
#include <Servo.h>
// Declare the Servo pin
int servoPin = 9;
// Create a servo object
Servo Servo1;

// Radio config
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00003";

void setup() {
 //FastLED
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);


 //Write 1
 leds[4] = CRGB::Red;
 leds[11] = CRGB::Red;
 leds[12] = CRGB::Red;
 leds[20] = CRGB::Red;
 leds[28] = CRGB::Red;
 leds[36] = CRGB::Red;
 leds[44] = CRGB::Red;
 leds[52] = CRGB::Red;
 leds[59] = CRGB::Red;
 leds[60] = CRGB::Red; 
 leds[61] = CRGB::Red;
 FastLED.show();
 delay(4000);

 //Turn off 1 before writing 2
 leds[4] = CRGB::Black;
 leds[11] = CRGB::Black;
 leds[12] = CRGB::Black;
 leds[20] = CRGB::Black;
 leds[28] = CRGB::Black;
 leds[36] = CRGB::Black;
 leds[44] = CRGB::Black;
 leds[52] = CRGB::Black;
 leds[59] = CRGB::Black;
 leds[60] = CRGB::Black; 
 leds[61] = CRGB::Black;
 FastLED.show();
 
 //Write 2

 leds[2] = CRGB::Red;
 leds[3] = CRGB::Red;
 leds[4] = CRGB::Red;
 leds[9] = CRGB::Red;
 leds[13] = CRGB::Red;
 leds[21] = CRGB::Red;
 leds[29] = CRGB::Red;
 leds[36] = CRGB::Red;
 leds[43] = CRGB::Red;
 leds[50] = CRGB::Red; 
 leds[57] = CRGB::Red;
 leds[58] = CRGB::Red;
 leds[59] = CRGB::Red;
 leds[60] = CRGB::Red; 
 leds[61] = CRGB::Red; 
 FastLED.show();
 delay(4000);

 //Turn off 3 before writing 3
 leds[2] = CRGB::Black;
 leds[3] = CRGB::Black;
 leds[4] = CRGB::Black;
 leds[9] = CRGB::Black;
 leds[13] = CRGB::Black;
 leds[21] = CRGB::Black;
 leds[29] = CRGB::Black;
 leds[36] = CRGB::Black;
 leds[43] = CRGB::Black;
 leds[50] = CRGB::Black; 
 leds[57] = CRGB::Black;
 leds[58] = CRGB::Black;
 leds[59] = CRGB::Black;
 leds[60] = CRGB::Black; 
 leds[61] = CRGB::Black; 
 FastLED.show();

 //Write 3

 leds[2] = CRGB::Red;
 leds[3] = CRGB::Red;
 leds[4] = CRGB::Red;
 leds[9] = CRGB::Red;
 leds[13] = CRGB::Red;
 leds[21] = CRGB::Red;
 leds[27] = CRGB::Red;
 leds[28] = CRGB::Red;
 leds[37] = CRGB::Red;
 leds[45] = CRGB::Red; 
 leds[49] = CRGB::Red;
 leds[53] = CRGB::Red;
 leds[58] = CRGB::Red;
 leds[59] = CRGB::Red; 
 leds[60] = CRGB::Red; 
 FastLED.show();
 delay(4000);

 //Turn off 3
 leds[2] = CRGB::Black;
 leds[3] = CRGB::Black;
 leds[4] = CRGB::Black;
 leds[9] = CRGB::Black;
 leds[13] = CRGB::Black;
 leds[21] = CRGB::Black;
 leds[27] = CRGB::Black;
 leds[28] = CRGB::Black;
 leds[37] = CRGB::Black;
 leds[45] = CRGB::Black; 
 leds[49] = CRGB::Black;
 leds[53] = CRGB::Black;
 leds[58] = CRGB::Black;
 leds[59] = CRGB::Black; 
 leds[60] = CRGB::Black; 
 FastLED.show();
 

  
 //Radio
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.startListening();
 Serial.println("Listening");

 //Servo Config
 // We need to attach the servo to the used pin number
 Servo1.attach(servoPin);
 
 //Config leds pin
 pinMode(A0,OUTPUT);
 pinMode(A1,OUTPUT);
 pinMode(A2,OUTPUT);

 // Blink Begin
 //Turn on
 digitalWrite(A0,HIGH);
 digitalWrite(A1,HIGH);
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //wait for one second
 delay(1000);

 //Turn off
 digitalWrite(A0,LOW);
 digitalWrite(A1,LOW);
 digitalWrite(A2,LOW);

 //Blink END

 //wait another second
 delay(1000);

 //Turn on red
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //Close the gate
 for(int i=80;i<175;i++)
 {
  Servo1.write(i);
  delay(50);
 }
}

void loop()
{
  //Send IR
  irsend.sendSony(0x9999, 16);
  delay(20);
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (radio.available())
  {
   char text[32] = "";
   radio.read(&text, sizeof(text));
   Serial.println(text);
   if (text[0] == 'S')
   {
    //Slow open
    for(int i=175;i>80;i--)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }
   if (text[0] == 'F')
   {
    //Slow open
    for(int i=80;i<175;i++)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }

   
  }
}
 

חלק 3: ספירת הקפות

//IR
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;

//FAST LED
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 64
#define DATA_PIN 5 
CRGB leds[NUM_LEDS];

//Green -> A0
//Yellow -> A1
//Red -> A2

// Include the Servo library
#include <Servo.h>
// Declare the Servo pin
int servoPin = 9;
// Create a servo object
Servo Servo1;

// Radio config
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00003";

int lap_counter=0;
void setup() {
 //FastLED
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 
 //Radio
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.startListening();
 Serial.println("Listening");

 //Servo Config
 // We need to attach the servo to the used pin number
 Servo1.attach(servoPin);
 
 //Config leds pin
 pinMode(A0,OUTPUT);
 pinMode(A1,OUTPUT);
 pinMode(A2,OUTPUT);

 // Blink Begin
 //Turn on
 digitalWrite(A0,HIGH);
 digitalWrite(A1,HIGH);
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //wait for one second
 delay(1000);

 //Turn off
 digitalWrite(A0,LOW);
 digitalWrite(A1,LOW);
 digitalWrite(A2,LOW);

 //Blink END

 //wait another second
 delay(1000);

 //Turn on red
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //Close the gate
 for(int i=80;i<175;i++)
 {
  Servo1.write(i);
  delay(50);
 }
}

void loop()
{
  //Send IR
  irsend.sendSony(0x9999, 16);
  delay(20);
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (radio.available())
  {
   char text[32] = "";
   radio.read(&text, sizeof(text));
   Serial.println(text);
   if (text[0] == 'S')
   {
    //Slow open
    for(int i=175;i>80;i--)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }
   if (text[0] == 'F')
   {
    //Slow open
    for(int i=80;i<175;i++)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }
   if ( (text[0] == 'L') || (text[0] == 'B') )
   {
    lap_counter++;
    if (lap_counter==1)
    {
      //Write 1
      leds[4] = CRGB::Red;
      leds[11] = CRGB::Red;
      leds[12] = CRGB::Red;
      leds[20] = CRGB::Red;
      leds[28] = CRGB::Red;
      leds[36] = CRGB::Red;
      leds[44] = CRGB::Red;
      leds[52] = CRGB::Red;
      leds[59] = CRGB::Red;
      leds[60] = CRGB::Red; 
      leds[61] = CRGB::Red;
      FastLED.show();
    }
    if (lap_counter==2)
    {
      //Turn off 1 before writing 2
      leds[4] = CRGB::Black;
      leds[11] = CRGB::Black;
      leds[12] = CRGB::Black;
      leds[20] = CRGB::Black;
      leds[28] = CRGB::Black;
      leds[36] = CRGB::Black;
      leds[44] = CRGB::Black;
      leds[52] = CRGB::Black;
      leds[59] = CRGB::Black;
      leds[60] = CRGB::Black; 
      leds[61] = CRGB::Black;
      FastLED.show();
      
      //Write 2
     
      leds[2] = CRGB::Red;
      leds[3] = CRGB::Red;
      leds[4] = CRGB::Red;
      leds[9] = CRGB::Red;
      leds[13] = CRGB::Red;
      leds[21] = CRGB::Red;
      leds[29] = CRGB::Red;
      leds[36] = CRGB::Red;
      leds[43] = CRGB::Red;
      leds[50] = CRGB::Red; 
      leds[57] = CRGB::Red;
      leds[58] = CRGB::Red;
      leds[59] = CRGB::Red;
      leds[60] = CRGB::Red; 
      leds[61] = CRGB::Red; 
      FastLED.show();
     
    }
    if (lap_counter==3)
    {
     //Turn off 2 before writing 3


     leds[2] = CRGB::Black;
     leds[3] = CRGB::Black;
     leds[4] = CRGB::Black;
     leds[9] = CRGB::Black;
     leds[13] = CRGB::Black;
     leds[21] = CRGB::Black;
     leds[29] = CRGB::Black;
     leds[36] = CRGB::Black;
     leds[43] = CRGB::Black;
     leds[50] = CRGB::Black; 
     leds[57] = CRGB::Black;
     leds[58] = CRGB::Black;
     leds[59] = CRGB::Black;
     leds[60] = CRGB::Black; 
     leds[61] = CRGB::Black; 
     FastLED.show();
    
     //Write 3
     leds[2] = CRGB::Red;
     leds[3] = CRGB::Red;
     leds[4] = CRGB::Red;
     leds[9] = CRGB::Red;
     leds[13] = CRGB::Red;
     leds[21] = CRGB::Red;
     leds[27] = CRGB::Red;
     leds[28] = CRGB::Red;
     leds[37] = CRGB::Red;
     leds[45] = CRGB::Red; 
     leds[49] = CRGB::Red;
     leds[53] = CRGB::Red;
     leds[58] = CRGB::Red;
     leds[59] = CRGB::Red; 
     leds[60] = CRGB::Red; 
     FastLED.show();
   
    }
   }
   
  }
}