שיעור 18 - MP3

ברוכים הבאים לשיעור!

השיעור מורכב מסדרה של סרטונים, צפו בהם לפי הסדר.

תהנו 🙂

חלק 1: פונקציות

הקוד מסוף השיעור הקודם:

//IR
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;

//FAST LED
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 64
#define DATA_PIN 5 
CRGB leds[NUM_LEDS];

//Green -> A0
//Yellow -> A1
//Red -> A2

// Include the Servo library
#include <Servo.h>
// Declare the Servo pin
int servoPin = 9;
// Create a servo object
Servo Servo1;

// Radio config
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00003";

int lap_counter=0;
void setup() {
 //FastLED
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 
 //Radio
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.startListening();
 Serial.println("Listening");

 //Servo Config
 // We need to attach the servo to the used pin number
 Servo1.attach(servoPin);
 
 //Config leds pin
 pinMode(A0,OUTPUT);
 pinMode(A1,OUTPUT);
 pinMode(A2,OUTPUT);

 // Blink Begin
 //Turn on
 digitalWrite(A0,HIGH);
 digitalWrite(A1,HIGH);
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //wait for one second
 delay(1000);

 //Turn off
 digitalWrite(A0,LOW);
 digitalWrite(A1,LOW);
 digitalWrite(A2,LOW);

 //Blink END

 //wait another second
 delay(1000);

 //Turn on red
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //Close the gate
 for(int i=80;i<175;i++)
 {
  Servo1.write(i);
  delay(50);
 }
}

void loop()
{
  //Send IR
  irsend.sendSony(0x9999, 16);
  delay(20);
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (radio.available())
  {
   char text[32] = "";
   radio.read(&text, sizeof(text));
   Serial.println(text);
   if (text[0] == 'S')
   {
    //Slow open
    for(int i=175;i>80;i--)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }
   if (text[0] == 'F')
   {
    //Slow open
    for(int i=80;i<175;i++)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }
   if ( (text[0] == 'L') || (text[0] == 'B') )
   {
    lap_counter++;
    if (lap_counter==1)
    {
      //Write 1
      leds[4] = CRGB::Red;
      leds[11] = CRGB::Red;
      leds[12] = CRGB::Red;
      leds[20] = CRGB::Red;
      leds[28] = CRGB::Red;
      leds[36] = CRGB::Red;
      leds[44] = CRGB::Red;
      leds[52] = CRGB::Red;
      leds[59] = CRGB::Red;
      leds[60] = CRGB::Red; 
      leds[61] = CRGB::Red;
      FastLED.show();
    }
    if (lap_counter==2)
    {
      //Turn off 1 before writing 2
      leds[4] = CRGB::Black;
      leds[11] = CRGB::Black;
      leds[12] = CRGB::Black;
      leds[20] = CRGB::Black;
      leds[28] = CRGB::Black;
      leds[36] = CRGB::Black;
      leds[44] = CRGB::Black;
      leds[52] = CRGB::Black;
      leds[59] = CRGB::Black;
      leds[60] = CRGB::Black; 
      leds[61] = CRGB::Black;
      FastLED.show();
      
      //Write 2
     
      leds[2] = CRGB::Red;
      leds[3] = CRGB::Red;
      leds[4] = CRGB::Red;
      leds[9] = CRGB::Red;
      leds[13] = CRGB::Red;
      leds[21] = CRGB::Red;
      leds[29] = CRGB::Red;
      leds[36] = CRGB::Red;
      leds[43] = CRGB::Red;
      leds[50] = CRGB::Red; 
      leds[57] = CRGB::Red;
      leds[58] = CRGB::Red;
      leds[59] = CRGB::Red;
      leds[60] = CRGB::Red; 
      leds[61] = CRGB::Red; 
      FastLED.show();
     
    }
    if (lap_counter==3)
    {
     //Turn off 2 before writing 3


     leds[2] = CRGB::Black;
     leds[3] = CRGB::Black;
     leds[4] = CRGB::Black;
     leds[9] = CRGB::Black;
     leds[13] = CRGB::Black;
     leds[21] = CRGB::Black;
     leds[29] = CRGB::Black;
     leds[36] = CRGB::Black;
     leds[43] = CRGB::Black;
     leds[50] = CRGB::Black; 
     leds[57] = CRGB::Black;
     leds[58] = CRGB::Black;
     leds[59] = CRGB::Black;
     leds[60] = CRGB::Black; 
     leds[61] = CRGB::Black; 
     FastLED.show();
    
     //Write 3
     leds[2] = CRGB::Red;
     leds[3] = CRGB::Red;
     leds[4] = CRGB::Red;
     leds[9] = CRGB::Red;
     leds[13] = CRGB::Red;
     leds[21] = CRGB::Red;
     leds[27] = CRGB::Red;
     leds[28] = CRGB::Red;
     leds[37] = CRGB::Red;
     leds[45] = CRGB::Red; 
     leds[49] = CRGB::Red;
     leds[53] = CRGB::Red;
     leds[58] = CRGB::Red;
     leds[59] = CRGB::Red; 
     leds[60] = CRGB::Red; 
     FastLED.show();
   
    }
   }
   
  }
} 

הקוד של הפונקציה:

void turn_off_matrix()
{
  for (int i=0;i<64;i++)
  {
    leds[i] = CRGB::Black;
  }
  FastLED.show();
} 

חלק 2: הפעלת הנגן

קוד נגן לפני הsetup

#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"

SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value); 

קוד נגן בתוך הsetup

 mySoftwareSerial.begin(9600);

 Serial.println();
 Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
 Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));

 while (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) { //Use softwareSerial to communicate with mp3.
  Serial.println(F("Unable to begin:"));
  Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
  Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
 }
 Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));

 myDFPlayer.volume(10); //Set volume value. From 0 to 30
 myDFPlayer.play(1); //Play the first mp3 

חלק 3: לוגיקת משחק

רשימת הקבצים:

קוד עם הנחיות לביצוע המשימה:


//IR
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;

//FAST LED
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 64
#define DATA_PIN 5 
CRGB leds[NUM_LEDS];

//Green -> A0
//Yellow -> A1
//Red -> A2

// Include the Servo library
#include <Servo.h>
// Declare the Servo pin
int servoPin = 9;
// Create a servo object
Servo Servo1;

// Radio config
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00003";

int lap_counter=0;

int calc(int a, int b)
{
 int c = a+b;
 return c;
}

void turn_off_matrix()
{
  for (int i=0;i<64;i++)
  {
    leds[i] = CRGB::Black;
  }
  FastLED.show();
}

#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"

SoftwareSerial mySoftwareSerial(6, 4); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 //MP3 player
 mySoftwareSerial.begin(9600);
 Serial.println();
 Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
 Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));

 while (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) { //Use softwareSerial to communicate with mp3.
  Serial.println(F("Unable to begin:"));
  Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
  Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
 }
 Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
 

 myDFPlayer.volume(20); //Set volume value. From 0 to 30
 myDFPlayer.play(4); //Play the first mp3

  
 //FastLED
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 
 //Radio

 int result = calc(5,9);
 Serial.println(result);
 
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.startListening();
 Serial.println("Listening");

 //Servo Config
 // We need to attach the servo to the used pin number
 Servo1.attach(servoPin);
 
 //Config leds pin
 pinMode(A0,OUTPUT);
 pinMode(A1,OUTPUT);
 pinMode(A2,OUTPUT);

 // Blink Begin
 //Turn on
 digitalWrite(A0,HIGH);
 digitalWrite(A1,HIGH);
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //Turn on LED matrix
 for(int i=0;i<64;i++)
 {
  leds[i] = CRGB::Green;
  FastLED.show();
  delay(20);
 }
 

 //wait for one second
 delay(1000);

 //Turn off
 digitalWrite(A0,LOW);
 digitalWrite(A1,LOW);
 digitalWrite(A2,LOW);

 //Turn on LED matrix
 for(int i=0;i<64;i++)
 {
  leds[i] = CRGB::Black;
  FastLED.show();
  delay(20);
 } 

 //Blink END


 //Close the gate
 for(int i=80;i<175;i++)
 {
  Servo1.write(i);
  delay(50);
 }
}

void loop()
{
  //Send IR
  irsend.sendSony(0x9999, 16);
  delay(20);
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (radio.available())
  {
   char text[32] = "";
   radio.read(&text, sizeof(text));
   Serial.println(text);
   if (text[0] == 'S')
   {
    //RACE BEGIN
    


    //Play 3..2..1
    myDFPlayer.play(4);

    //Traffic light Yellow

    //Delay

    //Traffic light Green
    
    //Fast open
    Servo1.write(80);  
     
   }
   if (text[0] == 'F')
   {
    //Slow open
    for(int i=80;i<175;i++)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }
   if ( (text[0] == 'L') || (text[0] == 'B') )
   {
    if (text[0] == 'L')
     // play best lap music

     
    lap_counter++;
    if (lap_counter==1)
    {
      //Write 1
      leds[4] = CRGB::Red;
      leds[11] = CRGB::Red;
      leds[12] = CRGB::Red;
      leds[20] = CRGB::Red;
      leds[28] = CRGB::Red;
      leds[36] = CRGB::Red;
      leds[44] = CRGB::Red;
      leds[52] = CRGB::Red;
      leds[59] = CRGB::Red;
      leds[60] = CRGB::Red; 
      leds[61] = CRGB::Red;
      FastLED.show();
    }
    if (lap_counter==2)
    {
      //Turn off 1 before writing 2
      turn_off_matrix();
      
      //Write 2
     
      leds[2] = CRGB::Red;
      leds[3] = CRGB::Red;
      leds[4] = CRGB::Red;
      leds[9] = CRGB::Red;
      leds[13] = CRGB::Red;
      leds[21] = CRGB::Red;
      leds[29] = CRGB::Red;
      leds[36] = CRGB::Red;
      leds[43] = CRGB::Red;
      leds[50] = CRGB::Red; 
      leds[57] = CRGB::Red;
      leds[58] = CRGB::Red;
      leds[59] = CRGB::Red;
      leds[60] = CRGB::Red; 
      leds[61] = CRGB::Red; 
      FastLED.show();
     
    }
    if (lap_counter==3)
    {
     turn_off_matrix();
    
     //Write 3
     leds[2] = CRGB::Red;
     leds[3] = CRGB::Red;
     leds[4] = CRGB::Red;
     leds[9] = CRGB::Red;
     leds[13] = CRGB::Red;
     leds[21] = CRGB::Red;
     leds[27] = CRGB::Red;
     leds[28] = CRGB::Red;
     leds[37] = CRGB::Red;
     leds[45] = CRGB::Red; 
     leds[49] = CRGB::Red;
     leds[53] = CRGB::Red;
     leds[58] = CRGB::Red;
     leds[59] = CRGB::Red; 
     leds[60] = CRGB::Red; 
     FastLED.show();
   
    }
    if (lap_counter==4)
    {
     //Game over

     //Play Game over music

     //Traffic light RED

     //Close gate slowly
     
    }
   }
   
  }
}
 

פתרון המשימה:


//IR
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;

//FAST LED
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 64
#define DATA_PIN 5 
CRGB leds[NUM_LEDS];

//Green -> A0
//Yellow -> A1
//Red -> A2

// Include the Servo library
#include <Servo.h>
// Declare the Servo pin
int servoPin = 9;
// Create a servo object
Servo Servo1;

// Radio config
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00003";

int lap_counter=0;

int calc(int a, int b)
{
 int c = a+b;
 return c;
}

void turn_off_matrix()
{
  for (int i=0;i<64;i++)
  {
    leds[i] = CRGB::Black;
  }
  FastLED.show();
}

#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"

SoftwareSerial mySoftwareSerial(6, 4); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 //MP3 player
 mySoftwareSerial.begin(9600);
 Serial.println();
 Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
 Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));

 while (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) { //Use softwareSerial to communicate with mp3.
  Serial.println(F("Unable to begin:"));
  Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
  Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
 }
 Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
 

 myDFPlayer.volume(20); //Set volume value. From 0 to 30
 myDFPlayer.play(4); //Play the first mp3

  
 //FastLED
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 
 //Radio

 int result = calc(5,9);
 Serial.println(result);
 
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.startListening();
 Serial.println("Listening");

 //Servo Config
 // We need to attach the servo to the used pin number
 Servo1.attach(servoPin);
 
 //Config leds pin
 pinMode(A0,OUTPUT);
 pinMode(A1,OUTPUT);
 pinMode(A2,OUTPUT);

 // Blink Begin
 //Turn on
 digitalWrite(A0,HIGH);
 digitalWrite(A1,HIGH);
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //Turn on LED matrix
 for(int i=0;i<64;i++)
 {
  leds[i] = CRGB::Green;
  FastLED.show();
  delay(10);
 }
 

 //wait for one second
 delay(1000);

 //Turn off
 digitalWrite(A0,LOW);
 digitalWrite(A1,LOW);
 digitalWrite(A2,HIGH);

 //Turn OFF LED matrix
 turn_off_matrix();
 //Blink END


 //Close the gate
 for(int i=80;i<175;i++)
 {
  Servo1.write(i);
  delay(50);
 }
}

void loop()
{
  //Send IR
  irsend.sendSony(0x9999, 16);
  delay(20);
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (radio.available())
  {
   char text[32] = "";
   radio.read(&text, sizeof(text));
   Serial.println(text);
   if (text[0] == 'S')
   {
    //RACE BEGIN
    


    //Play 3..2..1
    myDFPlayer.play(2);
    
    delay(1500);
    //Traffic light Yellow
    digitalWrite(A0,LOW);
    digitalWrite(A1,HIGH);
    digitalWrite(A2,LOW);
 
    delay(1500);
    //Traffic light Green
    digitalWrite(A0,HIGH);
    digitalWrite(A1,LOW);
    
    //Fast open
    Servo1.write(80);  
     
   }
   if (text[0] == 'F')
   {
    //Slow close
    for(int i=80;i<175;i++)
    {
     Servo1.write(i);
     delay(50);
    }
   }
   if ( (text[0] == 'L') || (text[0] == 'B') )
   {
    if (text[0] == 'L')
     myDFPlayer.play(5);

     
    lap_counter++;
    if (lap_counter==1)
    {
      //Write 1
      leds[4] = CRGB::Red;
      leds[11] = CRGB::Red;
      leds[12] = CRGB::Red;
      leds[20] = CRGB::Red;
      leds[28] = CRGB::Red;
      leds[36] = CRGB::Red;
      leds[44] = CRGB::Red;
      leds[52] = CRGB::Red;
      leds[59] = CRGB::Red;
      leds[60] = CRGB::Red; 
      leds[61] = CRGB::Red;
      FastLED.show();
    }
    if (lap_counter==2)
    {
      //Turn off 1 before writing 2
      turn_off_matrix();
      
      //Write 2
     
      leds[2] = CRGB::Red;
      leds[3] = CRGB::Red;
      leds[4] = CRGB::Red;
      leds[9] = CRGB::Red;
      leds[13] = CRGB::Red;
      leds[21] = CRGB::Red;
      leds[29] = CRGB::Red;
      leds[36] = CRGB::Red;
      leds[43] = CRGB::Red;
      leds[50] = CRGB::Red; 
      leds[57] = CRGB::Red;
      leds[58] = CRGB::Red;
      leds[59] = CRGB::Red;
      leds[60] = CRGB::Red; 
      leds[61] = CRGB::Red; 
      FastLED.show();
     
    }
    if (lap_counter==3)
    {
     turn_off_matrix();
    
     //Write 3
     leds[2] = CRGB::Red;
     leds[3] = CRGB::Red;
     leds[4] = CRGB::Red;
     leds[9] = CRGB::Red;
     leds[13] = CRGB::Red;
     leds[21] = CRGB::Red;
     leds[27] = CRGB::Red;
     leds[28] = CRGB::Red;
     leds[37] = CRGB::Red;
     leds[45] = CRGB::Red; 
     leds[49] = CRGB::Red;
     leds[53] = CRGB::Red;
     leds[58] = CRGB::Red;
     leds[59] = CRGB::Red; 
     leds[60] = CRGB::Red; 
     FastLED.show();
   
    }
    if (lap_counter==4)
    {
     //Game over
 

     //Play Game over music
     myDFPlayer.play(7);
     
     //Traffic light RED
     digitalWrite(A0,LOW);
     digitalWrite(A2,HIGH);

     //LCD Animation
     //Turn on LED matrix
     for(int i=0;i<64;i++)
     {
      leds[i] = CRGB::Red;
      FastLED.show();
      delay(10);
     }
     turn_off_matrix();
     for(int i=0;i<64;i++)
     {
      leds[i] = CRGB::Red;
      FastLED.show();
      delay(10);
     }
     turn_off_matrix();
     for(int i=0;i<64;i++)
     {
      leds[i] = CRGB::Red;
      FastLED.show();
      delay(10);
     }    
     turn_off_matrix();     
          
     //Close gate slowly
     //Slow close
     for(int i=80;i<175;i++)
     {
      Servo1.write(i);
      delay(50);
     }

     
     
    }
   }
   
  }
}