שיעור 2 - בנייה ותכנות השלט

ברוכים הבאים לשיעור השני!

השיעור מורכב מסדרה של סרטונים, צפו בהם לפי הסדר.

במקרה של שאלה השתמשו בלחצן הצ׳אט הנמצא בצד הימיני התחתון של המסך.

תהנו 🙂

חלק 1: מה בערכה?

חלק 2: הרכבת בסיס השלט

חלק 3: התקנת הלוח

חלק 4: התקנת המכסה

חלק 5: חיבור השלט למחשב

חלק 6: התקנת סביבת הפיתוח של ארדואינו

חלק 7: הקוד הראשון שלנו!

חלק 8: התקנת ספריות ועדכון קוד שלט

העתיקו את הקוד שנמצא בקופסה השחורה, שימו לב שבחרתם את כל הקוד.

// ARduino - REmote

//LCD config
#include <Wire.h>
//There are several libraries with similar name, we are using the one made by Frank de Brabander
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
   //Radio config
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(4, 8); // CE, CSN
const byte robot[6] = "00001";
const byte remote_control[6] = "00002";
const byte race_controller[6] = "00003";

//Gyro & Accelerometer 
//#include<MPU6050.h>  
//MPU6050 mpu;
//int16_t ax, ay, az;
//int16_t gx, gy, gz;

//Global varaibles
char text[15];
int vibration_counter = 0;

//Calibrate the servo, change SERVO_CENTER value until the wheels will be straight
//Higher number will turn the wheels left, lower number will turn them right 
#define SERVO_CENTER 90

/*** REMOTE CONTROL SETTINGS ***/
#define ButtonL_PIN 8
#define ButtonR_PIN 6
#define pot_PIN A7
#define Vibration_PIN 6
#define ButtonArray_PIN A6
#define INVERT_LEFT_STICK 0
#define INVERT_RIGHT_STICK 1

#define LEFT_JOYSTICK_X_PIN A0
#define LEFT_JOYSTICK_Y_PIN A1
#define RIGHT_JOYSTICK_Y_PIN A2
#define RIGHT_JOYSTICK_X_PIN A3


#define ButtonM_VALUE 820
#define Button1_VALUE 765
#define Button2_VALUE 679
#define Button3_VALUE 10
#define Button4_VALUE 504
/*** END REMOTE CONTROL SETTINGS ***/void setup()
{
 
 //There are two types of those LCDs one type has address 0x3F and the other 0x27
 //We guessed that our LCD is 0x27 , now we will verify it actually works
 //If there is an error, we will change the address to 0x3F
 Wire.begin();
 Wire.beginTransmission(0x27);
 byte error = Wire.endTransmission();
 if (error != 0)
   LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);

 //Configure pins
 pinMode(Vibration_PIN, OUTPUT);

 //We are using pin 7 for the vibration motor, but it is also onnected to right joystick button
 //so if you want to use the button instead of the vbration botor, unomment the following line
 //pinMode(ButtonR_PIN, INPUT_PULLUP);

 //Left joystick button
 pinMode(ButtonL_PIN, INPUT_PULLUP);

 //The following pins are using for joysticks x,y values
 pinMode(LEFT_JOYSTICK_X_PIN, INPUT);
 pinMode(LEFT_JOYSTICK_Y_PIN, INPUT);
 pinMode(RIGHT_JOYSTICK_Y_PIN, INPUT);
 pinMode(RIGHT_JOYSTICK_X_PIN, INPUT);

 //internal led
 pinMode(13, OUTPUT);
 digitalWrite(13, LOW);

 //Potentiometer
 pinMode (pot_PIN, INPUT);

 pinMode(ButtonArray_PIN, INPUT);

 digitalWrite(2, LOW);

 //Turn on serial
 Serial.begin(57600);
 Serial.println("Starting");
 
 //Init accelerometer

 //mpu.initialize();

 //Display message on LCD screen
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("-=PlayRobotics=-");

 //Setup Radio
 radio.begin();
 radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
 //radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.setRetries(15, 15); // Set max retries and delay time on retries 15 max
 radio.setAutoAck(true);

 radio.openReadingPipe(1, remote_control);

 digitalWrite(Vibration_PIN, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(Vibration_PIN, LOW);
}

void loop()
{
 delay(10);
  
 //Test potantiometer
 int sensorValue = analogRead(pot_PIN);
 //Serial.println(sensorValue);


  
 //===== Check joysticks

 //This is steering
 int left_joystick_X = analogRead(LEFT_JOYSTICK_X_PIN);

 //This is throttle
 int right_joystick_Y = analogRead(RIGHT_JOYSTICK_Y_PIN);
 
 
 //This is optional, but we can replace joystick steering with accelerometer steering

 //Accelerometer sensor can be used to allow steering by turning the remote control in your hands like a steering wheel
 //mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);

 //Overwrite the joystick with accelerometer value, 
 //we are also mapping to value from the sensor to the same value range as returned by the joystick
 //left_joystick_X = map(ay, -17000, 17000, 0, 1024); //Send Y axis data


 //Not used for racing game, if you want to use them uncomment the lines below
 //int left_joystick_Y = analogRead(LEFT_JOYSTICK_Y_PIN);
 //int right_joystick_X = analogRead(RIGHT_JOYSTICK_X_PIN);

 //We will be using an array of chars to send the message
 char message_to_send[6];

 // "M" - Movment
 message_to_send[0] = 'M';

 //Speed part 1
 message_to_send[1] = '0';
 //Speed part 2
 message_to_send[2] = '0';
 //Direction 1->forward , 2->back
 message_to_send[3] = '1';

 //Steering
 message_to_send[4] = '0';

 //Center calibration
 message_to_send[5] = '90';


 //Speed handeling
 // Joystick will return a number between 1024 and 0, but we want to map it to a value that will be nagative for backword speed
 int speed = map(right_joystick_Y, 0, 1024, 512, -512);

 int direction = 1; //forward
 if (speed < 0)
 {
  speed = speed * -1;
  //Direction 1->forward , 2->back
  direction = 2;
 }

 //The maximum value of a speed is now 512, but we are using an array of chars to send the data
 //The size of the char datatype is 8 bits, which means the maximum number we can store is 255
 //we will devied the joystick value into two number

 int speed_one = speed / 254;
 int speed_two = speed % 254; //The remaining of the division //Steering handeling
 //We will need to map the joystick value to 180 (full left) -> 0 (full right)
 int steering = map(left_joystick_X, 0, 1023, 180, 0);


 //First character of the message -> identifier (M = Movment)
 message_to_send[0] = 'M';
 message_to_send[1] = speed_one;
 message_to_send[2] = speed_two;
 message_to_send[3] = direction;
 message_to_send[4] = steering;
 message_to_send[5] = SERVO_CENTER;

 //Set the radio to transmitter mode
 radio.stopListening();
 radio.openWritingPipe(robot);

 //Send the joystick values to the robot
 if (!radio.write(&message_to_send, sizeof(message_to_send)))
  Serial.println("----====Writing to ROBOT failed====-----");
 else
  Serial.println("----====SENT Joystick to robot");

 //Now lets check if we have incoming mesages
 radio.startListening();
 if (radio.available())
 {
  radio.read(&text, sizeof(text));

  Serial.println((char)text[0]);
  Serial.println((char)text[1]);
  Serial.println((char)text[2]);
  Serial.println((char)text[3]);
  Serial.println((char)text[4]);
  //Check if we got lap time message
  if (text[0] == 'L')
  {
   //We want to get rid of 'L' since it is just message identifier and we don't want to print it
   text[0] = ' ';

   //Erase previous message on LCD
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("        ");

   //Print Lap Time
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("LAP:");
   lcd.print(text);
  }
  //Check if we got BEST lap time message
  if (text[0] == 'B')
  {
   //We want to get rid of 'B' since it is just message identifier and we don't want to print it
   text[0] = ' ';

   //Since best lap is also a lap we will still need to print the time on screen
   //Erase previous message on LCD
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("        ");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("        ");

   //Print Lap Time
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("LAP:");
   lcd.print(text);

   //Since this is the best lap we will also print the best lap time on the second line of the screen
   //When a regular lap will happen only the first line will be overwritten and the best lap time will still be there
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("BEST:");
   lcd.print(text);

   //Let's make short vibration, so the player will know a best lap was scored
   //We can use delay() function, arduino will not do anything during the delay (will not send remote commands to robot)
   //A better solution then delay will be to start the vibration, and then stop it in one of the next runs of the arduino loop

   digitalWrite(Vibration_PIN, HIGH);
   //delay(200);
   vibration_counter = 5;
  }
 }

 //Check button click
 int x = analogRead(A6);
 //Serial.println("Buttons");
 //Serial.println(x);
 if ((x >= Button1_VALUE - 30) && (x <= Button1_VALUE + 30)) {
  Serial.println("Button Array: Button 1 was clicked");

 }
 else
 {
  //check if button 2 was clicked
  if ((x >= Button2_VALUE - 30) && (x <= Button2_VALUE + 30))
  {
   Serial.println("Button Array: Button 2 was clicked");
   Serial.println("Start Racing game");
   //send message to controller
   radio.stopListening();
   radio.openWritingPipe(race_controller);
   //S means -> Start game 
   char data_to_send[1] = "S";
   if (!radio.write(&data_to_send, sizeof(data_to_send))) {
    Serial.println("Error sending to race controller");

   }
   else
    Serial.println("sent S to race controller");

  }
  else
  {
   //check if button 3 was clicked
   if ((x >= Button3_VALUE - 30) && (x <= Button3_VALUE + 30))
   {
    Serial.println("Button Array: Button 3 was clicked");

   }
   else
   {
    //check if button 4 was clicked
    if ((x >= Button4_VALUE - 30) && (x <= Button4_VALUE + 30))
    {
     Serial.println("Button Array: Button 4 was clicked");

    }
    else
     //check if middle button was clicked
     if ((x >= ButtonM_VALUE - 30) && (x <= ButtonM_VALUE + 30))
     {
      Serial.println("Button Array: Button M was clicked");
      Serial.println("Sending finish game command");
      //send message to controller
      radio.stopListening();
      radio.openWritingPipe(race_controller);
      //S means -> Start game 
      char data_to_send[1] = "F";
      if (!radio.write(&data_to_send, sizeof(data_to_send))) {
       Serial.println("Error sending to race controller");
      }
      else
       Serial.println("sent F to race controller");
     }
   }
  }
 }
 delay(75);

 //We are going to decrease the vibration counter value in every cycle of the loop, until we turn off the vibration
 //This is our way to do vibration without blocking the code using the delay() function (explained above in the best lap section)
 if (vibration_counter == 0)
  digitalWrite(Vibration_PIN, LOW);
 else
  vibration_counter--;
} 

הסיפריות שצריך להתקין בשביל שהקוד יעבוד:

RF24

 

LiquidCrystal I2C