שיעור 6 - שדרוגי שלט

ברוכים הבאים לשיעור השישי!

השיעור מורכב מסדרה של סרטונים, צפו בהם לפי הסדר.

תהנו 🙂

חלק 1: הקדמה

חלק 2: כפתור שני ועיצוב הדפסות

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 pinMode(A3,INPUT);
 pinMode(A4,INPUT);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 Serial.print("A3: ");
 Serial.println(digitalRead(A3));
 Serial.print("A4: ");
 Serial.println(digitalRead(A4));
 Serial.println("======");
 delay(500);
 
} 
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 pinMode(A3,INPUT);
 pinMode(A4,INPUT);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 Serial.print("A3: ");
 Serial.print(digitalRead(A3));
 
 Serial.print("  ****  A4: ");
 Serial.println(digitalRead(A4));
 
 Serial.println("===========================");
 delay(500);
 
} 

חלק 3: הפעלת כפתורי השלט

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 pinMode(A6,INPUT);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 Serial.print("A6: ");
 Serial.println(analogRead(A6));
 
 if ( (analogRead(A6)>650) && (analogRead(A6)<700) )
  Serial.println("GREEN CLICK");

 if ( (analogRead(A6)>750) && (analogRead(A6)<800) )
  Serial.println("White CLICK");

 if ( (analogRead(A6)>800) && (analogRead(A6)<850) )
  Serial.println("RED CLICK");

 if ( (analogRead(A6)>500) && (analogRead(A6)<550) )
   Serial.println("YELLOW CLICK");

 if (analogRead(A6)==0)
   Serial.println("BLUE CLICK");
  
 delay(500);
 
}

 

חלק 4: שילוב מסך וכפתורים

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 pinMode(A6,INPUT);
 lcd.init();
 // Print a message to the LCD.
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("==PlayRobotics==");
 lcd.setCursor(4,1);
 lcd.print("======");
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 Serial.print("A6: ");
 Serial.println(analogRead(A6));
 
 if ( (analogRead(A6)>650) && (analogRead(A6)<700) )
 {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   GREEN   ");
  Serial.println("GREEN CLICK");
 }
 if ( (analogRead(A6)>750) && (analogRead(A6)<800) )
 {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   WHITE   ");
  Serial.println("WHITE CLICK");
 }

 if ( (analogRead(A6)>800) && (analogRead(A6)<850) )
 {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   RED    ");
  Serial.println("GREEN CLICK");
 }

 if ( (analogRead(A6)>500) && (analogRead(A6)<550) )
 {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   YELLOW   ");
  Serial.println("YELLOW CLICK");
 }

 if (analogRead(A6)==0)
 {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   BLUE   ");
  Serial.println("BLUE CLICK");
 }
  
 delay(50);
 
}
 

חלק 5: נגד משתנה

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 pinMode(A7,INPUT);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 Serial.println(analogRead(A7));
 delay(500);
}
 

חלק 6: היגוי על ידי נגד משתנה

בונוס: הדפסת שם הנהג על המסך

 if ( (analogRead(A6)>650) && (analogRead(A6)<700) )
 {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   BEN    ");
  Serial.println("GREEN CLICK");
 }
 if ( (analogRead(A6)>750) && (analogRead(A6)<800) )
 {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   EMILY   ");
  Serial.println("WHITE CLICK");
 }

 if ( (analogRead(A6)>800) && (analogRead(A6)<850) )
 {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("    ALEX    ");
  Serial.println("GREEN CLICK");
 }

 if ( (analogRead(A6)>500) && (analogRead(A6)<550) )
 {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   HAGAR   ");
  Serial.println("YELLOW CLICK");
 }

 if (analogRead(A6)==0)
 {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("        ");
  Serial.println("BLUE CLICK");
 }